حفظ جان با جانحفظ

 

به محض نشتی برق جانحفظ برق
کل دستگاه را قطع می کند تا هیچ
آسیبی به ما نرسد

 

کلید ایمنی هوشمند

جهت استفاده در بخاری های برقی

برخی از مشتریان توانکار