محصولات ویژه توانکار

 

 

گروه محصولات ویژه توانکار

 

این دسته از محصولات شرکت توانکار نیز مانند سایر دسته محصولات دارای تنوع مدل در راکرسوئیچ ها و سوئیچ های چراغ دار می باشد. در تولید این محصولات سعی ما براین بوده تا با تکمیل کمبودهای بازار برق و الکترونیک در حوزه راکرسوئیچ تمرکز نماییم و راکر سوئیچ های خاص و استاندارد با طرح و شکلی منحصربفرد

این دسته از محصولات شرکت توانکار نیز مانند سایر دسته محصولات دارای تنوع مدل در راکرسوئیچ ها و سوئیچ های چراغ دار می باشد. در تولید این محصولات سعی ما براین بوده تا با تکمیل کمبودهای بازار برق و الکترونیک در حوزه راکرسوئیچ تمرکز نماییم و راکر سوئیچ های خاص و استاندارد با طرح و شکلی منحصربفرد